top of page
  • Parniyan Mokari

یاسر شاهوزهی


یاسر شاهوزهی،۱۶ ساله، اهل زاهدان، در تاریخ ۸ مهر ۱۴۰۱، با شلیک گلوله به قلب کشته شد.

در روز جمعه ۸ مهر، یاسر شاهوزهی به همراه تعدادی کودک، پس از برنامه برگذاری نماز جماعت، به طور تصادفی در خیابانی حضور داشت، که محل گشودن آتش سپاه پاسداران به روی مردم بود.

قلب یاسر هدف گلوله جنگی قرار گرفت و در همان جا کشته شد.

هویت یاسر تا ۸ روز بعد از مرگ مشخص نبود و روز ۱۶ مهر توسط خانواده تشخیص هویت شد.

6 views

Comments


bottom of page